سی پنل یار، آموزش کار با سی پنل

آموزش های کامل کار با سی پنل

چطور با فایل wp-config.php کار کنیم؟

497بازدید
()

در این مطلب قرار هست درمورد فایل wp-config.php بنویسیم

فایل wp-config.php چیست؟

چطور باید wp-config.php را ویرایش کرد؟

آیا آموزشی خوانده اید که از شما می خواهد فایل wp-config خود را ویرایش کنید ، و نمی دانید این فایل چیست؟ پس در این مقاله نحوه ویرایش صحیح فایل wp-config.php در وردپرس را به شما نشان خواهیم داد.

فایل wp-config.php چیست؟

همانطور که از نامش پیداست ، یک فایل پیکربندی است که اطلاعات دیتابیس وردپرس در آن قرار دارد. در واقع بدون این فایل رودپرس شما کار نخواهد کرد.

بر خلاف سایر فایل های وردپرس ، فایل wp-config.php از اول در فایل های وردپرس وجود ندارد و به طور خاص برای سایت شما در طول مراحل نصب ایجاد می شود.

اگر فایل کانفیگ در هاست شما وجود نداشته باشد یکی از خطاهای زیر را مشاهده خواهید کرد.:
error establishing database connection
خطا در ایجاد اتصال پایگاه داده

البته به غیر از اطلاعات دیتابیس ، فایل wp-config.php دارای چندین تنظیمات مهم دیگر هم هست. که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.

از آنجا که این فایل حاوی اطلاعات حساس زیادی است ، توصیه می شود که با این فایل کار نکنید ، مگر اینکه با کدهای آن آشنایی داشته باشید.

اما از آنجا که در این مطلب هستید ، به این معنی است که باید فایل wp-config.php را ویرایش کنید. پس حداقل همین الان از کل هاست و این فایل به طور جداگانه بک آپ بگیرید.

قدم اول کار با wp-config.php:

اولین کاری که باید انجام دهید ایجاد یک نسخه پشتیبان کامل از وردپرس است. فایل wp-config.php برای یک سایت وردپرسی بسیار مهم است به طوری که یک اشتباه کوچک باعث می شود سایت شما غیرقابل دسترسی باشد.

ورود به سی پنل و ویرایش wp-config.php

بعد از ورود به وردپرس وارد فایل منیجر وردپرس شوید اگر با هر کدوام از این موارد آشنا نیستید با کلیک روی آن به آموزشی درمورد آنها وارد میشوید.

فایل wp-config.php معمولاً در پوشه اصلی فایل منیجر قرار دارد.

جهت دانلود این فایل کافی است بر روی فایل راست کلیک کرده و سپس download را از انتخاب کنید.

 

آشنایی با کد های فایل wp-config.php

قبل از شروع ، اجازه دهید نگاهی به کد کامل فایل پیش فرض wp-config.php بیندازیم. همچنین می توانید نمونه ای از این فایل را در اینجا مشاهده کنید.

 

<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php
 *
 * @package WordPress
 */

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');

/**#@-*/

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the Codex.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
 */
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

هر بخش از فایل wp-config.php در خود فایل به خوبی مستند شده است. تقریباً همه تنظیمات در اینجا با استفاده از ثابت های PHP تعریف می شوند.

define( 'constant_name' , 'value'); 

بیایید نگاهی دقیق تر به هر بخش در فایل wp-config.php داشته باشیم.

تنظیمات MySQL در فایل wp-config.php

تنظیمات اتصال دیتابیس وردپرس شما در بخش “MySQL Settings” فایل wp-config.php وجود دارد. برای پر کردن این بخش به میزبان MySQL ، نام پایگاه داده ، نام کاربری پایگاه داده و رمز عبور خود نیاز دارید.

 

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

می توانید اطلاعات پایگاه داده خود را از cPanel حساب میزبانی وب خود در زیر بخش پایگاه داده ها دریافت کنید.

 

اگر نمی توانید پایگاه داده وردپرس یا نام کاربری و رمز عبور MySQL خود را پیدا کنید ، باید با هاستینگ خود تماس بگیرید.

کلیدهای احراز هویت (Authentication Keys and Salts)

کلیدها و نمادهای منحصر به فرد احراز هویت ، کلیدهای امنیتی هستند که به بهبود امنیت سایت وردپرسی شما کمک می کند. این کلیدها یک رمزگذاری قوی برای جلسات کاربر و کوکی های ایجاد شده توسط وردپرس ارائه می دهند.

 

/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');

/**#@-*/

می توانید کلیدهای امنیتی وردپرس را از اینجا کپی کرده و در فایل کانفیگ جایگزاری کنید. این امر به ویژه در صورت مشکوک بودن وب سایت وردپرس شما مفید است. با تغییر کلیدهای امنیتی ، همه کاربران فعلی وارد شده در سایت وردپرس شما از سیستم خارج می شوند و آنها را مجبور به ورود مجدد می کند.

پیشوند جدول پایگاه داده وردپرس WordPress Database Table Prefix

به طور پیش فرض وردپرس پیشوند wp_ را به تمام جداول ایجاد شده توسط وردپرس اضافه می کند. توصیه می شود پیشوند جدول پایگاه داده وردپرس خود را به چیزی تصادفی تغییر دهید. این امر برای هکرها حدس زدن جداول وردپرس شما را دشوار می کند و شما را از حملات معمول SQL injection نجات می دهد.

 

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix  = 'wp_';

لطفاً توجه داشته باشید که نمی توانید این مقدار را برای یک سایت وردپرس موجود تغییر دهید. دستورالعمل های مربوط به نحوه تغییر پیشوند پایگاه داده وردپرس را برای تغییر این تنظیمات در یک سایت وردپرسی موجود دنبال کنید.

حالت اشکال زدایی وردپرس

این تنظیم به ویژه برای کاربرانی که سعی در یادگیری توسعه وردپرس دارند و کاربرانی که از ویژگی های آزمایشی استفاده می کنند مفید است. به طور پیش فرض وردپرس هنگام اجرای کد ، اعلان های ایجاد شده توسط PHP را مخفی می کند. به سادگی تنظیم حالت اشکال زدایی بر روی true این اعلان ها را به شما نشان می دهد. این اطلاعات مهمی را در اختیار توسعه دهندگان قرار می دهد تا اشکالات را بیابند.

define('WP_DEBUG', false);

تنظیمات مربوط به Absolute Path Settings

آخرین قسمت فایل wp-config مسیر را تعریف می کند که سپس برای راه اندازی وردپرس و فایل های موجود استفاده می شود. شما اصلا نیازی به تغییر چیزی در اینجا ندارید.

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

این پست چقدر مفید بود؟

لطفا به مطلب امتیاز دهید

امتیاز / 5. تعداد رای:

تاکنون کسی امتیاز نداده است! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهد.

پاسخ دهید